Związek między narażeniem na brutalną pornografię a przemocą na randkach wśród uczniów 10. klasy szkół średnich (USA)

Rostad, Gittins-Stone, Huntington, Rizzo, Pearlman, Orchowski

2019, Archives of Sexual Behavior

  • Dziewczęta oglądające brutalną pornografię były ponad 1,5 razy bardziej narażone na formy przemocy na randkach,